Hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hỏi: Năm 2009, 2010, 2011, 2012, công ty chi tiền lương cho người lao động như sau: Tiền lương = Lương cơ bản + Phụ cấp sinh hoạt + phụ cấp thu hút + Thưởng Lễ + Thưởng năm (chỉ có năm 2011). Vậy, toàn bộ khoản tiền lương trên đã chi cho người lao động công ty có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau: Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (Thông tư số 130/2008, số 18/2011, số 123/2012 thì các khoản lương, phụ cấp, thưởng, lễ tết,… như bạn đề cập trong thư hỏi được ghi vào một trong những tài liệu là hợp đồng lao động, hoặc thoả ước lao động tập thể, hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp… Thực tế doanh nghiệp ̣DNĐ có chi cho người lao động, có chứng từ chi được lập và ký nhận theo đúng quy định thì DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các bạn đang hiểu và làm đúng quy định.

(eFinance)