Hoàn thuế do bổ sung C/O

Tiếp theo công văn số 1473/TCHQ-TXNK ngày 26/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế, mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (gọi tắt là C/O).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

(eFinance)