Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư không được sớm theo quy định

Hỏi: Công ty tôi làm hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư gửi đến Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Cục thuế đã kiểm tra chứng từ, sổ sách hoàn thuế GTGT, đã ký biên bản kiểm tra; nhưng chưa hoàn vì nói phải gửi lên Tổng cục Thuế, vì công ty có dự án đầu tư nhưng chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh. Xin hỏi lý do vì sao?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Đề nghị bạn chia sẻ với những việc đang làm của cục thuế vì: Thứ nhất, trong quy trình hoàn thuế GTGT, việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư do chưa có sản phẩm đầu ra cần phải có giấy từ về đất đai hợp pháp để triển khai dự án trên đó. Cơ quan thuế cũng chịu áp lực về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan bảo vệ pháp luật, và vì vậy cũng cần báo cáo cấp trên để xem lại quy trình hoàn thuế GTGT.

Thứ hai, trong điều kiện NSNN rất căng thẳng như hiện nay, việc hoàn thuế GTGT cũng cần có sự cân đối, chỉ khi nào Quỹ tiền hoàn thuế có số dư thì mới có thể ban hành quyết định để hoàn thuế.

(eFinance)