Hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời công văn số 1027/HQHCM-TXNK ngày 27/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỏi về vướng mắc hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy của Công ty TNHH PouHung Việt Nam. 

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan tiêu hủy phế phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn tại điểm 31 Bảng tổng hợp ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Về chính sách thuế: Căn cứ khoản 8 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để xử lý thuế theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

Tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Trường hợp của Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tạm nhập để sửa chữa tái chế đối với sản phẩm thuộc các tờ khai SXXK do bị lỗi, nhưng hàng bị lỗi nhiều không thể sửa chữa được, Công ty đề nghị được tiêu hủy thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên, việc xử lý thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

(eFinance)