Khoản thu nào không tính vào doanh số để tính phân bổ thuế GTGT đầu vào?

Hỏi: Các khoản thu khác không phải khai, nộp thuế GTGT có bao gồm thu lãi tiền gửi, trái phiếu của doanh nghiệp không? Vì theo quy định tại Thông tư 06/2012 nêu  các khoản lãi này thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng cũng không phải kê khai nộp thuế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung của khấu trừ thuế GTGT là chỉ kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào ứng với đầu ra chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điều 4 của Thông tư số 06/2012 thì những khoản thu về giao dịch 26 nhóm hàng hoá, dịch vụ tại điều này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trong khi đó, những khoản thu thuộc các trường hợp quy định tại điều 5 của Thông tư số 06/2012 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT tại 1 khâu nhằm giảm bớt thủ tục không cần thiết và thuế GTGT đầu vào liên quan đến khoản thu này vẫn được kê khai khấu trừ.

Khoản tiền lãi gửi ngân hàng, lãi do mua trái phiếu của DN mà Bạn đọc nêu trong thư hỏi rõ ràng là thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (do không phải là tiền thu về bán hàng hoá, dịch vụ) nên không được tính vào doanh số chịu thuế GTGT để làm căn cứ tính ra tỷ lệ % thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và phần không được khấu trừ.

(eFinance)