Không áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày vì không có cơ sở sản xuất hàng XK

Công ty cổ phần Tứ Đỉnh vướng mắc về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) và điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại Điều 36, Điều 40 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp khác để sản xuất và nhận sản phẩm về để làm thủ tục xuất khẩu hoặc do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm đứng ra làm thủ tục xuất khẩu thì thủ tục nhập khẩu nguyên liệu quặng đồng, tinh quặng đồng thực hiện theo loại hình SXXK; chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC hoặc Thông tư thay thế Thông tư này.

2. Về điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, điểm a.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì một trong những điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Đối chiếu quy định trên, khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình SXXK Công ty không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày vì Công ty không có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

(eFinance)