Không tính thuế TNCN phần tiền lương làm thêm giờ

Hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng lao động với nhân viên cấp quản lý, trong đó tiền lương hàng tháng là cố định và đã bao gồm cả 30h tiền làm thêm giờ. Theo bảng chấm công hàng tháng, tôi đều làm thêm từ 30h-40h/tháng. Vậy theo điều 9, Thông tư 84/2008/TT-BTC, thu nhập tính thuế hàng tháng của tôi có được trừ phần tiền lương tương ứng với tiền làm thêm giờ vượt quá 100% theo quy định không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Luật Thuế TNCN và Thông tư số 84/2008 (mục II, phần A, Thông tư số 84/2008 mà bạn có trích dẫn) đã quy định rõ phần tiền lương làm ban đêm, làm ngoài giờ, làm vào ngày nghỉ được trả cao hơn thời gian làm trong giờ vào ban ngày thì không tính vào thu nhập tính thuế TNCN.

Việc công ty của bạn hàng tháng có tính ngược để tách ra phần tiền lương được trả cao hơn để không cộng vào thu nhập tính thuế  là đúng với hướng dẫn. Tuy nhiên, cách tính cần phải xem cụ thể, nếu chỉ tách ra tiền lương ứng với số giờ  công vượt, số giờ vào ban đêm thì chưa đúng mà phải trừ đi phần tiền lương gốc.

Ví dụ 1 giờ làm việc ban ngày được trả 20 nghìn đồng, một giờ làm thêm vào ban ngày được trả 26 nghìn đồng thì 6 nghìn không đưa vào thu nhập tính thuế; một giờ làm việc thêm vào ban đêm được trả 18 nghìn đồng thì 8 nghìn đồng không đưa vào thu nhập tính thuế. Còn 20 nghìn đồng tương ứng với lương 1 giờ làm trong giờ vào ban ngày thì vẫn phải đưa vào thu nhập tính thuế.

(eFinance)