Miễn giảm thuế sử dụng đất cho dự án đầu tư gạch không nung

Hỏi: Công ty TNHH Thịnh Hưng Đức có dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung và siêu thị vật liệu xây dựng. Vậy có phải đáp ứng điều kiện là: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc biệt ưu đãi đầu tư) theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ và nằm trong diện được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đã thực hiện dự án đầu tư sản xuất gạch không nung, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên đúng theo chủ trương của Nhà nước như đề xuất của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, rất tiếc là dự án của bạn chưa được xếp vào diện Danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn Hưng Yên quê ta không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, dự án của bạn không được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hy vọng rằng tới đây khi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình sửa đổi Nghị định số 108/2006 thì lĩnh vực trên được ghi vào Danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư và có điều khoản áp dụng hồi tố cho dự án đã triển khai trước ngày Nghị định sửa đổi có hiệu lực.

(eFinance)