Mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất

(eFinance Online) - Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) vừa có công văn đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với việc Công ty mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc mua bán hàng hóa của DNCX này để bán trực tiếp cho DNCX khác, Công ty phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương.

Thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ hướng dẫn tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, điểm c mục 3 phần II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).

2. Về việc khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về chính sách thuế:

a. Về thuế nhập khẩu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì: Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (DNCX), kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi, hàng hóa: giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP khoản 5 Điều 114 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợp công ty TNHH Panasonic Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) khi nhập khẩu hàng hóa từ DNCX đã thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối và quyền xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh; khi bán hàng hóa nêu trên cho DNCX hoặc bán ra nước ngoài thì được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

b. Về thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty TNHH Panasonic Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ DNCX theo quyền nhập khẩu thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật về thuế GTGT; Khi doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng hóa đó cho DNCX thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (nếu thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTChoặc được khấu trừ thuế đầu vào theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCngày 21/12/2013 của Bộ Tài chính và sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

(eFinance)