Nghĩa vụ nộp thuế của cơ sở y tế công lập

Hỏi: Đơn vị tôi hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập. Chúng tôi có hoạt động khám theo yêu cầu và mức thu khám chữa bệnh cao hơn mức khung giá viện phí. Xin Ban tư vấn cho tôi hỏi hoạt động này của chúng tôi phải kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Cơ sở y tế công lập được quyền thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân. Mức giá cần bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ sở theo Nghị định số 85/2012, cơ quan thuế không có quyền can thiệp.

Đây là giá dịch vụ nên phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT và TNDN.

1-   Thuế GTGT theo mức quy định tại Thông tư số 06/2012, theo đó :

+ Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đối với : Hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ quy định tại khoản 9, điều 4- TT số 06/2012; và hàng hóa quy định tại khoản 25 , điều 4;

+ Thuộc diện chịu thuế 5% đối với thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 11, điều 5.

2-   Thuế TNDN: Nộp 25% trên thực lãi (doanh thu trừ chi phí) hoặc nộp theo tỷ lệ khoán theo quy định tại TT số 123/2012 của Bộ Tài chính.

(eFinance)