Nguyên giá tài sản cố định có bao gồm thuế GTGT của chi phí tạo lập?

Hỏi: Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 4.1.a xác định nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) HH mua sắm qui định: Nguyên giá TSCĐ là giá mua thực tế (+) các khoản thuế, các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra... Vậy theo qui định tại thông tư thì phần thuế GTGT của các khoản chi phí có được tính vào nguyên giá TSCĐ hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, bạn phải hiểu rõ nguyên tắc là: Doanh nghiệp (DN) nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có sản phẩm đầu ra thuộc diện chịu thuế GTGT thì TSCĐ của DN hạch toán theo giá không có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ mua vào hay tự làm đều hạch toán trên TK 133 rồi khấu trừ (kết chuyển sang TK 333.1).

Do vậy nội dung trả lời cho câu hỏi của bạn là: Trường hợp đầu ra của DN là hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT (ví dụ ngân hàng , bảo hiểm, trường học, bệnh viện, chứng khoán,… thì mọi chi phí liên quan đến việc mua sắm, tạo lập TSCĐ đều phải tính vào nguyên giá bao gồm cả khoản thuế GTGT trên hoá đơn mua vào (tổng giá thanh toán).

Ngược lại, đầu ra của DN là hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì mọi chi phí liên quan đến việc mua sắm, tạo lập TSCĐ tính vào nguyên giá TSCĐ sẽ không bao gồm khoản thuế GTGT trên hoá đơn mua vào (chỉ ghi theo trị giá tiền hàng).

(eFinance)