Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai

Hỏi: Đối với công ty chưa phát hành lần nào mà trở thành công ty đại chúng (CTĐC) do cổ đông mua đi bán lại trên OTC (đáp ứng VĐL đã trên 10 tỷ và cổ đông tăng lên trên 100 cổ đông) và không có CTCK nào niêm yết giá. Như vây, giá chào mua sẽ được xác định như thế nào? Có được hiểu rằng giá mua với trường hợp này là giá ghi trên cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu cho các cổ đông.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời như sau: Trong trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết và đăng ký giao dịch, công ty chưa thực hiện phát hành lần nào và không có công ty chứng khoán nào niêm yết giá. Vụ Quản lý phát hành kiến nghị hướng dẫn xác định giá chào mua công khai: Không thấp hơn giá do 2 công ty chứng khoán định giá, không thấp hơn giá mua cao nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua; không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

(eFinance)