Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân

Hỏi: Trong năm 2012, công ty tôi có một số cá nhân không làm việc trọn 12 tháng (ví dụ từ tháng 1 đến tháng 6 làm việc tại công ty; tháng 7 và tháng 8 nghỉ việc tại công ty vì lý do cá nhân; sang tháng 9 vào làm việc cho đến hết tháng 12/2012). Như vậy khi quyết toán thuế cho cá nhân này trong năm 2012 thì lấy tổng thu nhập của cá nhân chia cho 12 tháng hay chia cho 10 tháng?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật Quản lý thuế thì cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ thuế của mình. Cơ quan chi trả thu nhập chịu trách nhiệm quyết toán thuế thay cho cá nhân nhưng về thủ tục thì phải có uỷ quyền (để tránh rủi ro cho người quyết toán thay cho cá nhân).

Thông tin về quyết toán thuế qua các khoá tập huấn mà Bạn nêu trong thư hỏi có thể là chưa đầy đủ do người truyền đạt có vấn đề, vậy thông tin lại của chúng tôi là:

- Với những cá nhân làm việc trong năm chưa trọn 12 tháng (ví dụ làm từ đầu năm đến tháng 9 nghỉ luôn thì cơ quan tạm khấu trừ hàng tháng, cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT56).

- Với cá nhân là sinh viên mới ra trường, làm việc chưa trọn năm thì thu nhập tính thuế sẽ là tổng thu nhập từ tháng đi làm đến hết năm chia cho 12 tháng.

- Với cá nhân có thành tích “nhảy việc” giống như trường hợp Bạn nêu trong thư hỏi thì cần thận trọng và làm theo 2 cách sau:

+ Cách 1: Khấu trừ thuế, tính thuế theo thu nhập từ ngày đến DN làm việc cho đến hết 31/12 và chia cho số tháng thực tế có thu nhập;

+ Cách 2: Tính như Bạn nêu trong thư hỏi nhưng Cá nhân đó phải có lời cam kết (trong bản uỷ quyền) về những tháng nghỉ việc kia không có thu nhập, số thu nhập bình quân tháng để tính thuế sẽ là số cộng dồn thu nhập trong cả năm và chia cho 12 tháng.

(eFinance)