Tại sao không đề cập đến VAT trong chuẩn mực 25 báo cáo tài chính hợp nhất?

Hỏi: Trong Thông tư 161 hướng dẫn chuẩn mực số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất có hướng dẫn loại trừ giao địch nội bộ là bán hàng tồn kho. Nhưng không thấy hướng dẫn loại trừ thuế VAT. Trong trường hợp công ty con mua hàng từ công ty mẹ và cuối năm chưa bán hết lượng hàng này ra ngoài tập đoàn thì vẫn còn số thuế VAT do báng hàng nội bộ, nhưng trong thông tư này không thấy hướng dẫn loại trừ?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Vấn đề nêu trong câu hỏi thật là thú vị vì thực tế là công ty con mua hàng từ công ty mẹ và cuối năm chưa bán hết số hàng này thì thế nào vì hàng chưa ra khỏi tập đoàn, và bạn đang tư duy rằng bởi thế chưa thực hiện bán hàng và cần xử lý khoản thuế GTGT của số hàng chưa bán ra ngoài.

Tuy nhiên, chuẩn mực 25 không đề cập đến việc bạn nêu bởi 2 lý do: Cơ chế vận hành của thuế GTGT là khấu trừ liên hoàn, thuế đầu ra của Bên bán sẽ là thuế đầu vào của Bên mua; Doanh thu, trị giá vốn luôn hạch toán theo giá không có thuế GTGT. Cho dù cùng tập đoàn nhưng công ty mẹ và công ty con là độc lập về nghĩa vụ thuế.

(eFinance)