Thời gian thực hiện chào mua công khai

Hỏi: Thời điểm nào được coi là kết thúc chào mua công khai? Là ngày kết thúc đợt chào mua hay ngày công ty chào mua nhận được cổ phiếu? Đề nghị cho biết rõ thời điểm xác định cổ phiếu đang là đối tượng chào mua công khai? Thời điểm đó bắt đầu từ khi các nhân/tổ chức có ý định chào mua công khai gửi đề nghị lên UBCKNN hay từ thời điểm UBCKNN chấp thuận chào mua?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời như sau: Ngày kết thúc chào mua công khai là ngày cuối cùng chào mua công khai được ghi tại mục Thời gian chào mua trong Bản đăng ký chào mua công khai gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2006.

Thời điểm xác định cổ phiếu đang là đối tượng chào mua công khai là thời điểm các cá nhân/tổ chức có ý định chào mua công khai gửi đề nghị lên UBCKNN.

(eFinance)