Thời hạn nộp báo cáo các phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2013

Hỏi: Chúng tôi có nhận được Thông tư 05/2013/TT-BTC, nhưng chúng tôi không rõ về các phụ lục 1,2,3,4 và 5 ban hành kèm Thông tư 05/2013/TT-BTC là báo cáo nộp theo định kỳ tháng hay quý hay năm? Vì thông tư không đề cập tới thời hạn báo cáo các phụ lục này. Mong Bộ Tài chính hướng dẫn cho để Chailease hoàn thành các báo cáo theo thông tư?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư này quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Chế độ báo cáo hiện hành có quy định báo cáo giữa kỳ và báo cáo năm. Các phụ lục này đi kèm với báo cáo tài chính. Do vậy, thời hạn nộp các phụ lục này cũng chính là thời hạn nộp báo cáo tài chính (quý và năm).

(eFinance)