Thu phí đấu giá thấp dưới mức quy định

Hỏi: HĐND tỉnh đã quy định cụ thể về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá tài sản; trong đó có nội dung "cấm các tổ chức thu phí đấu giá dưới mức giá quy định của HĐND tỉnh". Việc thu phí đấu giá dưới giá quy định là có khuyến khích không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 57/2002, Nghị định số 24/2006 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì mức thu phí, lệ phí do cấp có thẩm quyền quy định có giá trị thực hiện tại thời gian quy định này đang còn hiệu lực pháp luật.

Mức thu phí do bạn nêu trong thư hỏi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, do đó, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm nộp phí cũng như tổ chức thu phí đều có nghĩa vụ thực hiện.

Việc đề xuất mức thu phí thấp hơn tuy có lợi cho người tham dự đấu giá, tốt cho xã hội trong việc cạnh tranh nhưng phải đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Theo đó, tổ chức và cá nhân thu phí, tổ chức và cá nhân có liên quan có quyền đề nghị Hội đồng nhân dân (thông qua Sở Tài chính, UBND tỉnh) quy định mức thu phí thấp hơn mà vẫn bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí cho công tác thu phí.

(eFinance)