Thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề

Hỏi: Theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì sở xây dựng là đơn vị thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng và được phép thu phí lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Vậy sở xây dựng có phải là cơ quan được ủy quyền thu hay không? Và nếu là cơ quan được ủy quyền thu thì đơn vị nào ủy quyền?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí thì cơ quan nào có chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công việc/dịch vụ mà pháp luật quy định được phép thu phí, lệ phí thì cơ quan đó chính là cơ quan thu lệ phí.

Trên tinh thần đó, sở xây dựng không phải là đơn vị được ủy quyền thu mà chính là cơ quan thu.

(eFinance)