Thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Hỏi: Hiện tại phòng chúng tôi vẫn đang thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) - dự toán đối với các công trình do huyện làm chủ đầu tư trước khi phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán. Do Thông tư 176/2011/TT-BTC chỉ có mức thu phí thẩm định dự án đầu tư. Xin hỏi Bộ Tài chính những hồ sơ chúng tôi thẩm định (không thẩm tra) thì mức thu phí theo % như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán các công trình là một phần việc trong cả quy trình thẩm định dự án đầu tư. Bởi vậy, về nguyên tắc mức thu không thể áp toàn bộ mà được tính theo tỷ lệ phầm trăm, hoặc phân chia giữa Sở và Phòng kinh tế và hạ tầng của huyện tuỳ theo mức độ đóng góp vào quy trình thẩm định dự án.

Tại Điều 4 của Thông tư số 176/2011 có quy định:

“2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thu tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được để lại 65% trên số tiền phí thẩm định thu được và chuyển cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở 25% trên số tiền phí thẩm định thu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với dự án khác (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước): Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thì người quyết định đầu tư nộp 25% trong số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

Trường hợp dự án bao gồm nhiều loại công trình thì cơ quan quản lý nhà nước chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có trách nhiệm phân bổ 25% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.”

Như vậy, vấn đề chính ở đây cần làm rõ giữa SỞ  và PHÒNG là cần phân chia 90% mức thu (65% và 25%) cho thoả đáng, đúng công sức mỗi cơ quan còn việc thu phí thì tập trung tại 1 đầu mối theo quy định của Thông tư số 176/2011.

(eFinance)