Thủ tục cần thiết để thu hồi công nợ

Hỏi: Công ty 100% vốn nước ngoài mua lại của công ty Việt Nam (công ty A). Có một khoản công nợ phải thu là tiền thuế GTGT hàng hóa của công ty A, bản chất là khoản công nợ của công ty tôi, do phát sinh trước khi công ty thành lập nên tên người bán trên hóa đơn và hợp đồng là công ty A. Nay công ty A bán lại cho công ty tôi, xin hỏi thủ tục thu được khoản công nợ phải thu với công ty B?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc bạn hỏi liên quan đến các quy định của pháp luật dân sự, luật sư của công ty bạn sẽ là người biết rõ hơn ai hết các công việc bạn cần phải làm. Tuy nhiên, với hiểu biết của chúng tôi thì các việc bạn cần kiểm tra lại các văn bản, giấy tờ cần thiết và tiến hành để thu hồi món nợ này như sau:

Một là, giấy tờ nào đang thể hiện bạn là chủ của món nợ phải thu từ công ty B? Chắc chắn phải có văn bản tay 3 giữa doanh nghiệp của bạn và công ty A, công ty B; trong đó A giao cho bạn món nợ này của B và B cũng phải thừa nhận việc đó. Văn bản thường được lập theo mẫu biên bản thoả thuận.

Hai là, tại thời điểm A giải thể, trong danh sách công nợ của A không còn là con nợ của công ty B trên sổ sách nữa, vì món này họ đã bán cho các bạn theo biên bản tay 3 nêu trên.

Ba là, bạn có các văn bản đòi nợ, tiếp xúc với B để B thực hiện nghĩa vụ đã cam kết theo các điều khoản trong hợp đồng gốc A-B và nội dung thoả thuận tay 3.

Trường hợp B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn sẽ đưa họ ra trọng tài hay toà án (tuỳ thuộc vào địa chỉ trong hợp đồng gốc).

(eFinance)