Thủ tục đóng mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc

Hỏi: Công ty có một chi nhánh ở tỉnh Bình Dương nhưng ngừng hoạt động được 2 năm rồi. Vậy công ty em phải làm những thủ tục gì để hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh ở Bình Dương? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trường hợp doanh nghiệp của bạn thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 15 của Thông tư số 80/2012 của Bộ Tài chính. Các công việc cần triển khai là:

(i)   DN của bạn có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho đơn vị trực thuộc biết.

(ii)  Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản về việc chấm dứt tồn tại, hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho cục thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản để các cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

(eFinance)