Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản phúc đáp công văn số 399/BVHTTDL-TCTDTT ngày 05/02/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về việc miễn thuế tạm nhập tái xuất và gia hạn thời gian lưu hàng đối với lô thuyền thể thao nhập khẩu phục vụ khóa tập huấn và thi đấu tại ABG5.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Về thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất để phục vụ công việc nhất định (trong đó có quy định về thời hạn tạm nhập - tái xuất) được quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện.

Về đề nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất: Đề nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch được quy định cụ thể tại Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ thi đấu thể thao thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu.

Về người khai hải quan: Tại công văn 399/BVHTTDL-TCTDTT dẫn trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch không nêu rõ người khai hải quan cho lô hàng. Căn cứ quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, trường hợp người khai hải quan là cơ quan quản lý nhà nước hoặc chủ hàng hóa không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

(eFinance)