Thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê

Hỏi: Xin hỏi trong trường hợp chuyển nhượng cá nhân phải nộp các loại thuế nào và cách tính thuế cho phù hợp: Thuế GTGT chuyển nhượng quyền thuê đất. Thuế TNCN chuyển quyền thuê đất (tính theo 25%, 2% hay thuế lũy tiến? Chuyển nhượng tài sản trên đất: Thuế GTGT của tài sản trên đất tính theo cách nào? Thuế TNCN chuyển nhượng tài sản trên đất tính theo cách nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc hỏi chưa được rõ cho lắm, cho nên cần thống nhất cách hiểu là cá nhân này đã có quyền thuê đất (đã có Hợp đồng thuê đất ký với Sở Tài nguyên và Môi trường, nay chuyển nhượng cho người khác thuê lại) thì nghĩa vụ thuế đối với tiền cho thuê lại và trị giá tài sản trên đất thuê do cá nhân này bán ra. Cá nhân này có đăng ký kinh doanh hay không? Có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay không???

1- Trước hết, sau khi trúng đấu giá tài sản trên đất và máy móc thiết bị của doanh nghiệp (DN) bán, cá nhân này sẽ nhận được hoá đơn của DN bán, trên đó ghi rõ trị giá hàng hoá chưa có thuế, tiền thuế GTGT và tổng giá thanh toán (ví dụ trị giá tiền hàng 500 triệu đồng, tiền thuế GTGT 10% là 50 triệu đồng và tổng giá thanh toán 550 triệu đồng).

2- Khi cá nhân này bán ra các máy móc thiết bị và tài sản trên đất thuê thì sẽ có 3 giả định với các kết quả khác nhau là:

2.1+ Giả định Cá nhân này là người có đăng ký kinh doanh và được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi anh ta bán tài sản cũng xuất Hoá đơn GTGT cho người mua (ví dụ giá bán 600 triệu đồng, tiền thuế GTGT là 60 triệu đồng và tổng giá thanh toán là 660 triệu đồng). Thu nhập của anh ta sẽ là XXXX đồng, tính bằng: = [ 600 tr.đ – (500 tr.đ + chi phí liên quan) ]. Anh ta sẽ cộng chung vào thu nhập kinh doanh để tính thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần (Xem TT số 84/2008/Tt-BTC).

2.2+ Giả định Cá nhân này là cá nhân kinh doanh nhưng không được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì:

Thuế GTGT = [(660 tr.đ – 550 tr.đ ) x 10% ] = 11 tr.đ

Thu nhập cá nhân = [660 – (550 + 11 tr.đ + chi phí liên quan)]

Thu nhập này cũng sẽ cộng vào như cách tính trên.

2.3+ Giá định Cá nhân này là cá nhân không có đăng kinh doanh, chỉ làm 1 món đấu giá mua/bán này thì anh ta phải đến Chi cục thuế để mua hoá đơn và tính thuế như điểm (2.2+) trên đây.

3- Thuế đối với việc cho thuê lại đất: Cần xác định rõ số tiền thu về cho thuê lại đất và áp thuế 10%.

Bạn đọc vui lòng xem lại cá nhân kia thuộc dạng nào để áp thuế cho đúng nhé.

(eFinance)