Thuế GTGT đối với nhà thầu phụ Việt Nam

Hỏi: Xin hỏi về việc chi trả thuế GTGT cho nhà thầu phụ (NTP) Việt Nam trong trường hợp nhà thầu nước ngoài (NTNN) ký hợp đồng với nhà thầu phụ thực hiện 1 phần công việc của hợp đồng với BQLDA ODA vốn vay của JICA.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Có 4 vấn đề bạn cần phải rõ nguyên tắc trong xử lý tình huống phát sinh và thực thi pháp luật, đó là:

Một là, trong trường hợp Hợp đồng nhà thầu do BQL dự án ký với nhà thầu nước ngoài (NTNN) mà trong đó có ghi rõ NTNN chia 1 phần công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam (NTPVN), với trị giá và tên tuổi NTPVN được xác định rõ thì thuế nhà thầu NN (GTGT và TNDN) chỉ tính trên phần khối lượng do NTNN thực hiện mà không tính trên trị giá công việc đã chia lại cho NTPVN.

Hai là, trong các Hiệp định ODA thường thì nhà tài trợ không cho vay phần vốn để nộp thuế mà Bên VN phải đưa vào kế hoạch vốn đối ứng để có tiền thuế trả cho NTNN. Trường hợp NTNN không tổ chức bộ máy kế toán, không trực tiếp khai nộp thuế thì BQL sẽ dùng tiền vốn đối ứng để trang trải thuế, nộp thay cho NTNN.

Ba là, trong trường hợp văn bản pháp luật của chúng ta có sự khác biệt với nội dung cam kết trong Hiệp định tài trợ vốn vay thì nội dung của Hiệp định có giá trị cao hơn nội luật và được ưu tiên thực hiện vì Hiệp định này là cam kết của chính phủ Việt Nam.

Bốn là, một khi Tổng cục Thuế có văn bản nhưng vẫn còn vướng mắc mà BQL dự án cũng như UBND tỉnh không thể xử lý được thì bạn cần báo cáo UBND tỉnh có văn bản gửi ra Bộ Tài chính, cần thiết có thể tổ chức họp giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh để tra đỏo, bàn thống nhất phương án xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì trình lên Thủ tướng Chính phủ.

(eFinance)