Thuế GTGT tính trên lãi tiền vay

Hỏi: Ngày 11/12/2012 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 17164/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Vậy nhờ quý cơ quan giải đáp giúp số tiền lãi vay phát sinh trước ngày Bộ Tài chính ban hành văn bản này mà chưa lập hợp đồng GTGT thì nay có phải lập hợp đồng GTGT và nộp thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo tinh thần của Văn bản số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của Bộ Tài chính gửi các địa phương V/v thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thì:

Những khoản vay đã thanh toán lãi, đã xuất hoá đơn GTGT, các bên đã kê khai, đã nộp, đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì nay không điều chỉnh lại vì thuế GTGT có tính chất khấu trừ liên hoàn.

Các khoản vay đang thực hiện (kể cả có thời gian tính lãi vay trước khi có văn bản trên) và khoản vay phát sinh lãi vay từ ngày này trở đi thì không bị áp thuế GTGT.

(eFinance)