Thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan đối với hàng của doanh nghiệp chế xuất

Hỏi: Đề nghị hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế đối với hàng hóa do các nhà thầu nhập khẩu để xây dựng Nhà máy samsung tổ hợp 4 cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam? (Công ty Samsung C&T Corporation. Địa chỉ: Khu CN Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 3 Điều 2 nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ; căn cứ Điều 11, Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT, khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT:

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Khi nàh thầu chính, nhà thầu, nhà thầu phụ khẩu hàng hóa để xây dụng nhà xưởng, văn phòng làm việc của Công ty TNHH Samsung electronics Việt Nam (chủ đầu tư) thì cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Ngoài việc thực hiện các quy định về thủ tục hải quan hàng nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, khi nhập khẩu hàng hóa các nhà thầu phải nộp bổ sung thêm cho cơ quan hải quan: Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) kèm theo hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu.

Trường hợp nhà thầu là nhà thầu nước ngoài thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 10/05/2004; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

2. Về thủ tục hải quan và địa điểm mở tờ khai :

Các nhà thầu phải thực hiện quy định về Hồ sơ hải quan tại Điều 11 và Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất tại Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ hàng hóa thực tế và thực hiện thủ tục giám sát quản lý theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để xử lý.

(eFinance)