Thuế suất 5% hay 10% đối với dự án quy hoạch?

Hỏi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có triển khai lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, vậy mức thuế VAT phải nộp đối với các dự án quy hoạch kinh tế - xã hội các tỉnh là bao nhiêu? Có được áp dụng thuế suất 5% như nội dung tại phần B, khoản 2, tiết khoản 2.15 như đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, tư vấn, nghiên cứu không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hoạt động tư vấn, lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương được ngân sách Nhà nước (NSNN) bố trí bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (quen gọi là vốn quy hoạch). Tuy nhiên, cơ cấu giá của hoạt động này được hình thành tương tự như cách tính dự toán của hoạt động tư vấn xây dựng, trong đó có chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập (lợi nhuận) chịu thuế tính trước, thuế GTGT và tổng giá trị dự toán.

Đương nhiên, trong mỗi một dự án quy hoạch phải có đủ thông tin số liệu thuyết minh hiện tại, tương lai, tầm nhìn, chiến lược, so sánh… Chính vì vậy mà nhiều người ngộ nhận rằng hoạt động này tương tự như là hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ cần được áp dụng mức thuế suất 5%. Theo quy định tại khoản 2.15 mà bạn vừa trích dẫn trong thư hỏi thì điểm này không áp dụng đối với các dự án quy hoạch, mà áp dụng mức thuế suất 10%.

(eFinance)