Thuế suất GTGT đối với phế liệu/phế phẩm

Hỏi: Chính sách thuế GTGT hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn rất rõ mặt hàng nào không chịu thuế, mặt hàng nào chịu thuế và một số mặt hàng chịu thuế suất 5%, tất cả các mặt hàng còn lại đều chịu thuê suất 10%... Vậy sản suất bia và sản xuất nước mắm phế phẩm của sản phẩm bia là bã malt và sản phẩm mắm là xác mắm, hai phế phẩm khi bán ra chịu thuế suất là bao nhiêu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Câu hỏi của bạn rất có ý nghĩa vì lâu nay chúng ta đang hiểu lẫn lộn giữa phế liệu và phế phẩm, tuy nhiên chính sách thuế thì khá rõ.

Theo cách hiểu nôm na đời thường và nông dân chất phác thì “phế liệu” là đồ phế bỏ, vật liệu bỏ đi từ các công đoạn của quá trình sản xuất. Phế liệu có thể bán ra thu được tiền khi nó có công dụng kinh tế, thị trường có nhu cầu. Trong khi đó thuật ngữ “phế phẩm” được hiểu là sản phẩm có công dụng nhất định nhưng không đạt tiêu chuẩn của sản phẩm bình thường nên bị loại ra khỏi danh mục của sản phẩm đạt chuẩn (chính phẩm).

Chính vì thế mà Thông tư số 06/2012 có đưa ra ví dụ 37 về mặt hàng may mặc với đặc điểm là: đầu vào và đầu ra đều thuộc diện chịu thuế suất GTGT 10% (đầu vào là vải/sợi/tấm,.. và đầu ra là sản phẩm may mặc). Với ngữ cảnh này thì phế liệu hay phế phẩm đều thuộc diện áp 10% không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, với ví dụ tiếp theo (38) của Thông tư 06/2012 thì có tính đến công dụng của hàng hoá là phế liệu (xác mắm dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi). Đối chiếu với bã bia và xác mắm mà bạn nêu trong thư hỏi sẽ được ắp dụng thuế suất 5% khi nó được dùng cho sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm.

(eFinance)