Thuế suất thuế GTGT hoạt động phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường

Hỏi: Xin cho biết hoạt động phân tích và lập  báo cáo quan trắc môi trường, đề án  bảo vệ môi trường và lập giấy phép xả thải thì phát hành hóa đơn 5% hay 10%? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hoạt động này rất nhiều người nhầm lẫn với khoản 15 của Điều 10 Thông tư số 06/2012 (dịch vụ khoa học và công nghệ).

Thuế suất đúng của hoạt động này là 10% vì nó không thuộc nhóm thuế suất 0%, cũng không thuộc nhóm thuế suất 5%, cũng không thuộc danh mục 26 nhóm hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Xin gửi lại bạn đọc trích khoản 15 điều 10 – TT số 06/2012 để tham khảo (lưu ý phần gạch chân mà mọi người hay bị nhầm lẫn.

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

(eFinance)