Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với xuất bản

Hỏi: Tại điểm b Khoản 3 Điều 19 của Thông tư 123 quy định thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với: "Phần thu nhập của Doanh nghiệp có được từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản"; vậy phần thu nhập từ hoạt động xuất bản các tài liệu trên có được chuyển sáng áp dụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xuất bản hay không? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008 và hướng dẫn tại điều 19, Thông tư số 123/2012/TT-BTC: Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa) và phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản.

Theo quy định của Luật Xuất bản và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật này thì xuất bản bao gồm các lĩnh vực hoạt động là: Xuất bản xuất bản phẩm; In xuất bản phẩm và phát hành xuất bản phẩm.

Xuất bản phẩm là các sản phẩm xuất bản được quy định/liệt kê cụ thể tại điều 4 của Luật Xuất bản.

Đối chiếu với các quy định pháp luật trích dẫn trên thì hoạt động in xuất bản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản sẽ được áp dụng mức thuế suất 10%.

Có ý kiến cho rằng xét về nội dung, quan điểm, tư tưởng, lập trường của Đảng ta thì các tài liệu là báo, tạp chí được đề cập trong thư hỏi của Bạn đọc thì đương nhiên thuộc về xuất bản phẩm; Tuy nhiên, có ý kiến còn phân vân: xét về hình thức hoặc chẻ câu từ chữ nghĩa thì loại hình tài liệu là báo hay tạp chí không được liệt kê trong điều 4 Luật Xuất bản (không phải là sách) nên không phải là xuất bản phẩm và vì thế hoạt động in báo, in tạp chí không thuộc diệp áp thuế suất 10%.

Để an toàn, có cơ sở pháp lý rõ ràng trong thực hiện, bạn đọc nên báo cáo Thủ trưởng cơ quan hoặc cơ quan chủ quản cấp trên có văn bản gửi đến Bộ Tài chính để được trả lời bằng văn bản.

(eFinance)