Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng khoản nợ

Hỏi: Tôi có ký hợp đồng về khoản nợ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu (được hiểu là quyền nhận cổ phiếu) với một công ty đã niêm yết. Theo đó, tôi cho công ty nợ một khoản tiền bằng đồng Việt Nam và sau hai năm khoản nợ này bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phần của công ty... Vậy việc chuyển nhượng khoản vay bắt buộc chuyển đổi nêu trên có phải chịu thuế TNCN với thuế suất 0.1%?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Điều 3 và Điều 13 của Luật thuế TNCN số 04/2007 quy định cá nhân có thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo quy định tại Nghị định số 100/2008, Nghị định số 65/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008 của Bộ Tài chính thì thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các công ty, tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; và chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân chịu thuế suất 20%, riêng thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì cá nhân có quyền chọn cách nộp thuế 20% trên thực lãi hoặc nộp 0,1% trên trị giá chuyển nhượng từng lần.

Theo quy định tại Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và tại điểm 3, khoản 1, điều 1 Luật số 62/2010/QH12  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì: Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm các loại: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Với thông tin bạn nêu trong thư hỏi, nếu hợp đồng mà bạn ký với công ty niêm yết không trái với quy định của Bộ luật dân sự, không có điều khoản vô hiệu thì khoản nợ bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phần của công ty thực chất là quyền mua cổ phần, quyền nhận cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi. Như vậy, việc cá nhân chuyển nhượng khoản nợ theo hợp đồng này được xem là chuyển nhượng chứng khoán. Nghĩa vụ thuế của cá nhân đối với việc chuyển nhượng này sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm 2.2.2(b), Mục II, Phần B của Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính. Theo đó, các trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% trên thực lãi thì áp dụng thuế suất 0,1% trên trị giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần (thuế phải nộp = tổng giá trị chuyển nhượng x 0,1%).

(eFinance)