Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài không cư trú

Hỏi: Khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú có bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc mà họ đã đóng tại nước họ không? Các khoản bảo hiểm tự nguyện thì không được trừ khỏi thu nhập chịu thuế, còn các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sao?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế là cá nhân không cư trú, dù là quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài thì chỉ phải nộp thuế 20% trên số tiền thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không cần biết họ dùng tiền đó để mua bảo hiểm gì, đóng loại bảo hiểm bắt buộc hay tự nguyện.

Quy định về việc được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm ở nước ngoài mà tương tự như bảo hiểm xã hội bắt buộc của Việt Nam chỉ áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân cư trú.

(eFinance)