Thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động liên kết đào tạo

Hỏi: Hoạt động liên kết đào tạo (cao đẳng, đại học) của các trung tâm giáo dục thường xuyên có thuộc đối tượng trong hoạt động giáo dục không? Một đơn vị có thể áp dụng cùng một lúc hai phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? (phương pháp doanh thu - chi phí; phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Các trung tâm giáo dục thường xuyên (ngày xưa gọi là cơ sở tại chức, cơ sở dạy bổ túc văn hoá) nay phát triển lên liên kết đào tạo đại học thì tốt quá rồi, đất nước ta có thêm nhiều người được có thêm cái bằng! Hoạt động này thuộc về dạy học, dạy nghề, giáo dục, đào tạo cho nên bạn đang hiểu đúng (cho mục đích tính thuế).

Việc tính thuế TNDN tại một cơ sở khi đã áp dụng nộp theo tỷ lệ trên doanh thu thì thực hiện chung cho các hoạt động. Không có lý gì món này hạch toán được, món kia lại không.

Được biết nhiều cơ sở thường cố tính theo cái nào có lợi nhất thì làm nhưng khi xử lý quyết toán thuế thì không ai chấp nhận.

(eFinance)