Thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam

Hỏi: Khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú có bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cá nhân người nước ngoài đã đóng tại nước họ có đúng không? Các khoản bảo hiểm tự nguyện thì không được trừ thu nhập chịu thuế, còn các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sao?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 65/2013 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Điều 18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 thì thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú (kể cả cá nhân không cư trú là người Việt Nam hay người nước ngoài) được xác định như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú, quy định tại khoản 2, điều 8 và khoản 2, điều 2 của Thông tư 111/2013. Theo đó thu nhập chịu thuế từ tiền công sẽ bao gồm tất cả các khoản mà cá nhân sẽ được nhận. Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú áp dụng thống nhất cách tính là: Thuế phải nộp  = TN chịu thuế x 20% .

TN để tính thuế đối với cá nhân không cư trú thì không được trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội (kể cả bắt buộc hay tự nguyện); trong khi đó, cá nhân cư trú sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, số còn lại sẽ áp biểu thuế luỹ tiến từng phần.

(eFinance)