Tiền ăn trưa và điện thoại vượt mức mới tính thuế

Hỏi: Hiện nay tôi đang hoàn thiện phần quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2012 nhưng có một số vướng mắc sau kính mong có được sự giải đáp: Thứ nhất là về phần thanh toán tiền ăn trưa cho cán bộ công, viên chức có phải tính vào thu nhập tính thuế TNCN không? Nếu có thì cách tính như thế nào? Thứ hai, về tiền điện thoại có tính vào thuế TNCN không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tiền ăn trưa và tiền khoán điện thoại cho các vị trí công tác là những khoản chi ra của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, cá nhân thì nhận được tiền. Tuy nhiên, khoản tiền này mang tính chất bù đắp chi phí chứ không mang tính chất thu nhập cho nên, chúng tôi nhớ là Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời một số nơi. Tuy là mang tính chất bù đắp, nhưng cũng có một số nơi vin vào đây mà đưa ra mức khoán không hợp lý cho lắm, mang tính chất luồn lách thuế, mang lợi cho cá nhân, vì vậy cần có mức khống chế.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và ngành Thuế thì tiền chi ra cho nhà bếp nấu bữa trưa cho anh, em sẽ không tính thuế, tiền trả cho anh, em để mọi người tự lo lấy thì lấy mức 01 tháng lương cơ bản làm chuẩn, phần vượt trên đó thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Tiền khoán điện thoại cũng vậy, đơn vị cần có quy chế tài chính, quy định mức khoán cho từng vị trí, tránh việc cào bằng ai cũng khoán thì không ổn. Mức khoán hợp lý nhất là tham khảo mức khoán dành cho các vị trí của cơ quan Nhà nước. Khoán trên mức đó thì phần vượt vui lòng tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(eFinance)