Tiền bồi thường cho dân có được tính vào chi phí hợp lý

Hỏi: Doanh nghiệp khai thác đá đã nộp phí bảo vệ môi trường (BVMT) hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng do khói bụi và tiếng nổ mìn làm ảnh hưởng đến nhà dân và cây trồng ở gần mỏ khai thác. Nên doanh nghiệp phải trực tiếp đền bù thiệt hại cho dân gần 1 tỷ đồng. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà gây ra thiệt hại cho các đối tác và tổ chức, cá nhân có liên quan, phải đền bù/bồi thường theo quy định của pháp luật thì đây là trách nhiệm dân sự của doanh nghiệp.

Quy định hiện hành về pháp luật thuế thì các khoản thu được về tiền phạt, tiền bồi thường dân sự được hạch toán vào thu nhập khác; ngược lại số phải chi ra và thực tế chi ra về tiền phạt, tiền bồi thường dân sự do có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN thì được tính vào chi phí khác. Nếu thu nhập khác > chi phí khác thì số chênh lệch này tính vào thu nhập chịu thuế. Ngược lại, chi phí khác > thu nhập khác thì số chi cao hơn này tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản chi của DN do bị phạt hành chính thì DN không tính vào chi phí được trừ.

Theo quy định tại điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính thì trường hợp DN thác đá gây ra khói bụi và tiếng nổ mìn làm ảnh hưởng đến nhà dân và cây trồng ở gần mỏ khai thác và DN phải trực tiếp đền bù thiệt hại cho dân có đủ chứng từ theo quy định thì DN được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(eFinance)