Tiền hỗ trợ, tài trợ không phải kê khai tính thuế, nộp thuế GTGT

Hỏi: Theo khoản 2, điều 5, chương I, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và thông tư sửa đổi số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 thì "Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được..." không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp nhận được tiền tài trợ, hỗ trợ để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh thì có phải kê khai, tính nộp thuế GTGT không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc cơ bản nhất của thuế GTGT là đánh vào việc tiêu dùng, mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Do vậy, những khoản tiền mà DN nhận được của người khác mà không phải là tiền bán hàng, tiền bán dịch vụ của DN thì đương nhiên không phải là đối tượng áp dụng Luật Thuế GTGT.

Thông tư số 06/2012 có quy định các loại tiền nhận được với tên gọi là các khoản thu về bồi thường, hỗ trợ, tài trợ, tiền thưởng, các khoản thu tài chính khác, tiền chuyển nhượng quyền phát thải (chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải CRs) – đây là những khoản thu không phải là doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

Với nguyên tắc và các quy định của Thông tư số 06/2012, đối chiếu với khoản tiền tài trợ mà DN nhận được từ các nhà tài trợ, không kèm theo điều khoản buộc DN nhận tiền phải trả bằng hàng hoá, hay dịch vụ (Ví dụ Quỹ phát triển công nghệ quốc gia tài trợ cho DN một khoản tiền để họ ứng dụng công nghệ mới) thì thuộc diện áp dụng quy định tại điều 5 của Thông tư số 06/2012 (các trường hợp không phải kê khai, không phải tính nộp thuế GTGT).

Bạn đọc vui lòng rà soát lại nội dung và nguồn gốc của từng khoản thu nhận được để áp dụng quy định nêu trên cho đúng.

(eFinance)