Tiền lương làm thêm giờ vượt mức 300 giờ/năm có được coi là chi phí được trừ?

(eFinance Online) - Một số doanh nghiệp FDI có số giờ làm thêm vượt mức 300 giờ / năm do phải đáp ứng thời hạn giao hàng từ khách hàng. Vấn đề này  được đề cập rõ ràng trong hơp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể với người lao động.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng chi phí lương làm thêm giờ vượt mức 300 giờ/năm, nếu được nêu trong hợp đồng lao động, hoặc thỏa ước lao động tập thể, hoặc quy chế tài chính, có được coi là chi phí được trừ hay không khi tính thuế TNDN?

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, Điều 106 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 có quy định về chế độ làm thêm giờ. Trường hợp doanh nghiệp do nguyên nhân khách quan phải làm thêm giờ thì Cục Thuế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Trường hợp việc tăng thời gian làm thêm giờ này được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì khoản chi phí làm thêm giờ doanh nghiệp thực chi trả cho người lao động và có đủ chứng từ theo quy định tại các văn bản về thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Vấn đề này đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn theo các nội dung nêu trên tại công văn số 440/TCT-CS ngày 31/1/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 2323/TCT-CS ngày 15/6/2015 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội.

(eFinance)