Tính thuế GTGT tại thời điểm xuất hóa đơn

Hỏi: Hợp đồng cung cấp hàng hóa A hai bên ký kết cuối năm 2009 với thuế suất GTGT 5%, sang đầu năm 2010 thực hiện xong hợp đồng, nhưng ở thời điểm 2010 thuế suất GTGT cho mặt hàng A là 10%, doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 5% theo như trong hợp đồng thì có đúng không hay phải thuế suất 10%?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Doanh nghiệp (DN) A ở Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài B, DN A đã tính đủ thuế nhà thầu tính trên dịch vụ thanh toán cho nhà thầu nước ngoài B. Nhà thầu nước ngoài B ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu nước ngoài C (A không quan tâm là B ký với C, A chỉ quan tâm là B có trách nhiệm thực hiện dịch vụ cho A) để thực hiện 1 phần dịch vụ cung cấp cho DN A. Vậy nhà thầu C có phải nộp thuế nhà thầu trên phần dịch vụ ký với B không ? thực chất chỉ có 1 khối lượng dịch vụ duy nhất thực hiện cho A, nhưng hai nhà thầu thực hiện. Nhà thầu B, C là đối tượng chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nội dung hợp đồng cung cấp hàng hóa và mức giá cả, điều kiện thanh toán  do hai bên ký kết như thế nào Nhà nước không can thiệp. Khi xuất hóa đơn GTGT tại thời điểm nào thì tính thuế trên hóa đơn theo quy định của pháp luật tại thời điểm xuất hóa đơn. Theo thư của bạn hỏi thì xuất hóa đơn vào cuối 2010 thì phải xuất hóa đơn theo thuế suất là 10% rồi. Các bên phải tự thỏa thuận về mức giá theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, cùng chia sẻ còn phần thuế của Nhà nước thì phải chốt đúng 10% theo luật.

B và C đều là nhà thầu có quan hệ với nhau nên nghĩa vụ của ai người đó lo, Nhà nước không can thiệp vào việc 1  hay nhiều khối lượng công việc. B chỉ được trừ ra số khối lượng công việc không chịu thuế khi và chỉ khi hợp đồng A-B quy định rõ phần khối lượng giao cho B theo Thông tư số 134/2008 và Thông tư số 60/2012. Theo thư bạn hỏi thì C là thầu phụ của B, vậy C có nghĩa vụ trả thuế trên số tiền nhận được từ B, nhà thầu B có nghĩa vụ với số tiền nhận được từ A và A nộp thay theo quy định hoặc tự khai thuế cũng tùy thuộc vào việc tự chọn của các bên.

(eFinance)