Trả hồ sơ xác định trước mã số

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21-10/XNK ngày 21/10/2016 kèm theo 02 đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai Việt Nam. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định trước mã số

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể, Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin tại các mục 8, 16, 18, 20, 21, 25. Ngoài ra, không mô tả đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí như hình dạng, hàm lượng, công dụng, quy trình sản xuất, thông tin khác về hàng hóa. Đề nghị Công ty có thông tin cụ thể về hàng hóa, ví dụ:

- Cấu tạo

- Thông tin về tráng phủ, ghép, kết dính....

- Định lượng (tổng định lượng, trong đó định lượng giấy, PE, ...).

- Hình dạng (dạng cuộn hay dạng tờ...), kích thước, độ dày (tổng độ dày mẫu hàng, trong đó độ dày giấy, PE, ...).

- Công dụng (Công dụng của mẫu hàng, công dụng của giấy, PE, ...)

- Quy trình sản xuất

- Các thông tin khác

Theo quy định tại Bản hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số kèm theo công văn số6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 thì mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấy hai mẫu, mỗi mẫu đựng trong một bao bì đóng gói. Tuy nhiên, mẫu hàng Công ty gửi không đáp ứng quy định trên (hồ sơ bao gồm 02 đơn đề nghị xác định trước mã số nhưng mỗi đơn chỉ có 01 mẫu và không đóng gói theo quy định).

Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định trước mã số theo đề nghị của Công ty.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định mã số nêu trên.

2. Về việc phân loại mặt hàng Giấy ghép màng dệt (Tên thương mại Paper cloth) doanh nghiệp đã nhập khẩu, đồng thời cũng là mặt hàng đề nghị xác định trước mã số nêu trên, hiện tại đang được trao đổi ý kiến với các đơn vị. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời khi có ý kiến thống nhất về phân loại hàng hóa.

(eFinance)