Trị giá hải quan giữ điều kiện giao hàng EXW và FOB

(eFinance Online) - Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập,chuyên sản xuất hàng may XK. Với các lô hàng NK giá EXW (giao hàng tại xưởng), trong phần tờ khai trị giá phải khai mục cước vận chuyển.Vậy xin hỏi cước vận chuyển ở đây được tính như thế nào?
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này”.

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:

a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;

c) Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, bao gồm:

c.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận tải, bảo hiểm hàng hóa;

c.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán (ví dụ như: khoản tiền mà người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toán bằng cách cấn trừ nợ)”.

- Căn cứ điểm g, điểm h, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.

g.1) Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ sở hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa;

g.2) Trường hợp giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải nhưng người mua không có hợp đồng vận tải, các chứng từ tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa, hoặc có nhưng không hợp pháp, thì không được áp dụng phương pháp trị giá giao dịch;

g.3) Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng hợp đồng vận tải hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa thì người khai hải quan lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ sau:

g.3.1) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải của người vận tải hàng hóa;

g.3.2) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa;

g.3.3) Phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hóa trên tổng trị giá lô hàng”.

Như vậy, theo các quy định trên: trường hợp lô hàng nhập khẩu theo giá EXW, chi phí vận tải phải bao gồm các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên xác định trên cơ sở hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa bao gồm: phí vận chuyển hàng từ xưởng ra cảng, THC, phí Bill...

Trường hợp lô hàng nhập khẩu theo giá FOB, chi phí vận tải được xác định bởi các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ lan can tàu đến cửa khẩu nhập đầu tiên xác định trên hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung của các quy định trên để thực hiện và cá phiên bản Incoterm để có thông tin về các phương thức thanh toán để khai báo trị giá tính thuế chính xác.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

(eFinance)