Trích trước chi phí khấu hao sửa chữa lớn

Hỏi: Năm 2014, Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Khai Nguyên có 03 tàu bắt buộc phải lên ụ sửa chữa với tổng chi phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng. Chúng tôi thực hiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn hàng năm như thế nào? Có thể tham khảo tỷ lệ khấu hao sửa chữa lớn trong các văn bản trước đây của Bộ Tài chính được không?

Ảnh minh hoạ - nguồn: internet.Ảnh minh hoạ - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định hiện về thuế TNDN (Thông tư số 123/2012, trước đó là Thông tư số 130/2008 và Thông tư 18/2011/TT-BTC) thì các chi phí của doanh nghiệp (DN) chi ra để sửa chữa tài sản cố định của DN sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đều được tính đủ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với các tài sản cố định (TSCĐ) đặc thù mà quy trình kỹ thuật đòi hỏi việc sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên theo từng khoảng thời gian nhất định (qua nhiều tháng, nhiều năm) thì DN cần phải trích trước chi phí sửa chữa vào giá thành (chi phí) hàng năm, hàng quý để bảo đảm cho việc hạch toán giá thành được chính xác, việc xác định thu nhập chịu thuế được ổn định hàng năm, bảo đảm đúng với thực tiễn hoạt động kinh doanh và đặc điểm hoạt động của DN.

Nội dung thư hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định tại điểm 2.18 của khoản 2, điều 6 Thông tư số 123/2012: “Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.”

Với quy định trên thì hàng năm DN của bạn đương nhiên được trích trước sửa chữa lớn vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. TSCĐ là các con tài vận tải viễn dương chuyên dùng như của DN bạn thì việc trích trước chi phí sửa chữa cần xác định dự toán cho từng con tàu căn cứ vào mặt bằng giá cả sửa chữa và hồ sơ kỹ thuật về thời gian phải sửa chữa hiệu chỉnh theo quy trình vận hành. Số dư trên tài khoản theo dõi số trích trước sẽ được cơ quan thuế rà soát kỹ cơ sở trích trước và thời gian duy trì số dư này, do đó nếu DN của bạn chưa được kiểm tra quyết toán thuế các năm trước, và đến nay DN tự phát hiện ra sai sót về việc chưa tính toán khoản mục chi phí trích trước sửa chữa TSCĐ thì DN có quyền xác định lại. Trên cơ sở đó thực hiện việc khai bổ sung, khai điều chỉnh Tờ khai quyết toán thuế TNDN của các năm trước đó theo mẫu quy định tại Thông tư số 28/2011.

Bạn đọc cần liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn bằng văn bản (nếu xét thấy cần thiết). Với điều kiện DN của bạn là công ty cổ phần đã niêm yết trên HOSE thì việc điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế có liên quan đến thông tin đã công bố và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chứng khoán.

(eFinance)