Từ ngày 01/7/2013: Áp thuế suất 20% đối với doanh nghiệp và hợp tác xã

Hỏi: Từ 01/7/2013, áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề. Vậy quy định này nên hiểu như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nội hàm chính sách của quy định áp dụng thuế suất 20% được hiểu như sau: Các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề trước không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% và hợp tác xã có tổng doanh thu năm liền kề trước không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%. Nghĩa là, tất các doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng và các hợp tác xã có doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng đều được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% từ 01/7/2013.

(eFinance)