Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty tôi là công ty con (công ty cổ phần, lĩnh vực hoạt động xây dựng) mới thành lập, 60% vốn từ công ty mẹ (cũng là công ty cổ phần), hoạch toán độc lập với công ty mẹ, có tư cách pháp nhân riêng. Vậy công ty tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trường hợp doanh nghiệp của bạn nếu là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 20% trong thời hạn 10 năm và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Nếu tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. 

Bạn cần tìm đọc Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính để biết them nội dung chi tiết. Danh mục Địa bàn xác định ưu đãi thuế, bạn cần tìm Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.

Nếu các bạn thỏa mãn tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được hưởng quy định ưu đãi cho doanh nghiệp này theo Thông tư số 16/2013 của Bộ Tài chính.

(eFinance)