Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp thành lập mới

Hỏi: Trong khi chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, công ty có thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Hoạt động chính từ khi chứng nhận đăng ký kinh doanh đến nay chưa có doanh thu, thu nhập. Vậy công ty tôi đến nay có được ưu đãi thuế TNDN từ công ty thành lập từ dự án đầu tư không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư của Nhà nước ta là luôn nhất quán và xuyên suốt quy định bảo đảm đầu tư trong mọi trường hợp có sự thay đổi chính sách. Bạn có thể tìm thấy quy định này trong chương điều khoản thi hành của Nghị định số 124/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12.

Dự án của doanh nghiệp bạn là đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (lĩnh vực đặc biệt ưu đãi) nếu gắn với việc thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (quy định tại Nghị định của Chính phủ) thì được ưu đãi cao cả về thuế suất (10%) và thời gian miễn/giảm thuế.

Việc áp thuế suất và thời gian miễn/giảm thuế thường có thời hạn, cho nên doanh nghiệp cũng cần phải phấn đấu có doanh thu sớm, lợi nhuận sớm để được hưởng trọn vẹn ưu đãi mình có được theo chính sách.

Trong các ưu đãi của Bạn được bảo lưu do thay đổi chính sách có một điểm mới quy định là áp thời gian miễn thuế kể từ khi có lãi (nhưng tối đa không quá 3 năm nếu như doanh nghiệp có lỗ trong nhiều năm đầu). Giả định là nếu năm 2009 doanh nghiệp của bạn vẫn chưa có lãi từ dự án được ưu đãi thì thời gian miễn/giảm thuế sẽ được tính từ năm 2012 trở đi.

(eFinance)