Ủy quyền thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp

Hỏi: Trong hợp đồng quy định nhà cung cấp dịch vụ phát hóa đơn cho các bên liên danh, trong khi Ban quản lý dự án sẽ thanh toán cho nhà cung cấp từ tài khoản của Ban Quản lý dự án. Vậy hóa đơn này có được khấu trừ thuế không? Thủ tục để các bên chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế là gì.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Quy định về hóa đơn tại Nghị định số 51/2010 và Thông tư số 153/2010 có cho phép một cơ sở kinh doanh được ủy quyền xuất hóa đơn. Việc các Bên trong Liên danh ủy quyền cho Ban quản lý dự án (do các bên lập ra) nếu không trái với Bộ Luật dân sự, không xảy ra khả năng thất thoát vốn và tài sản thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Bạn đọc cần tham vấn các chuyên gia luật về việc này vì không thuộc chuyên môn của Bộ Tài chính.

Trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ xuất Hóa đơn cho các Bên liên danh và việc trả tiền cho họ từ tài khoản của Ban quản lý được ghi rõ trong Hợp đồng kinh tế (ghi rõ tên Ban quản lý, số hiệu tài khoản của Ban quản lý với tư cách là người thứ 3 thanh toán thay cho nghĩa vụ của Bên mua dịch vụ) thì các Bên liên danh đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng tại TT số 06/2012 của Bộ Tài chính. Do đó, các Bên liên danh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Thủ tục giấy tờ để các bên chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế bao gồm: Hợp đồng kinh tế (ghi rõ BQL được ủy nhiệm trả tiền thay các Bên); Sao kê ngân hàng: Biên bản đối chiếu thanh toán giữa các Bên liên quan đến món tiền thanh toán theo sao kê; Hóa đơn GTGT của nhà cung cấp dịch vụ ghi đúng và đủ các chỉ tiêu, mã số thuế của người mua, người bán,… theo mẫu chung.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư số 06/2012, Thông tư số 153/2010 (nay là Thông tư số 64/2013) để hiểu và làm cho tốt.

(eFinance)