Vướng mắc trong thu thập thông tin hồ sơ TCCN

Tổng cục Hải quan vừa có công văn phúc đáp công văn số 1694/HQDNa-QLRR ngày 05/8/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc báo cáo kết quả thực hiện công văn số 4405/TCHQ-QLRR ngày 14/5/2015, sau khi kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Riskman).

Vướng mắc trong thu thập thông tin hồ sơ TCCN

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc thu thập thông tin của 37 doanh nghiệp đã tạm ngừng, ngừng hoạt động, sáp nhập, giải thể, thay đổi địa điểm kinh doanh, để thực hiện Điều 14 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai tiến hành xác minh thông tin tại Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế nội địa; kết quả cập nhật vào Hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro (RM) tại mục 1.1. Nhập thông tin thu thập.

2. Đối với 101 doanh nghiệp không có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan tại địa bàn như cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan Công an... thực hiện thu thập, xác minh và cập nhật thông tin vào Hồ sơ doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12, 27, 28, 29 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về kiến nghị tuyên truyền cho doanh nghiệp về trách nhiệm, quyền lợi khi cung cấp thông tin: Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã và đang tổ chức các cuộc Hội thảo với các Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu... đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai chủ động tổ chức thực hiện theo phân cấp tại Điều 37 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015.

4. Về kiến nghị liên quan đến việc xử lý doanh nghiệp không hợp tác cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác:

Theo quy định tại Điều 31 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính thì việc cung cấp thông tin của doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, tuy nhiên theo quy định tại Tiêu chí số 7 - Mục A Phần I Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan ban hành kèm theo quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính và Chỉ số tiêu chí số 8 - Mục A Phần I Bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan thì việc hợp tác cung cấp thông tin là một trong những tiêu chí để đánh giá công nhận là doanh nghiệp tuân thủ.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể về áp dụng chỉ số tiêu chí này.

(eFinance)