Vướng mắc trong tính phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng

Hỏi: Công ty tôi gặp vướng mắc trong việc tính phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng để xác định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 chưa có hiệu lực pháp luật. Đề nghị hướng dẫn cách xử lý tình huống này?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước ngày 01/01/2009, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp cũng như ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN thực hiện theo Thông tư số 134/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007. Trong đó có 2 vấn đề lớn hết sức chú ý là:

+ Thứ nhất, thu nhập chịu thuế trong năm làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế và quyền lợi miễn giảm là tổng thu nhập chịu thuế, bao gồm cả thu nhập từ kinh doanh và thu nhập khác (trừ thu nhập từ hoạt động chuyển  quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất).

+ Thứ 2, như là hệ lụy từ việc trên, phần thu nhập chịu thuế trong năm được miễn giảm thuế do đầu tư mở rộng theo công thức quy định trong Thông tư 134/2007 (bạn có trính dẫn) là toàn bộ thu nhập chịu thuế trong năm của doanh nghiệp bao gồm cả thu nhập của hoạt  động kinh doanh bất động sản nếu đây là một loại hình sản xuất kinh doanh của DN, phù hợp với mẫu số của công thức là Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh.

- Lưu ý rằng pháp luật thuế TNDN tại thời điểm này chưa có quy định về thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản mà chỉ có quy định về thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển  quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải hạch toán riêng, nộp thuế 2 vòng (vòng 1 là 28%, vòng 2 là thuế lũy tiến từng phần).

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn hiểu đúng Thông tư số 134/2007 để thực hiện cho đúng.

(eFinance)