Xác định thuế TNDN năm 2013 như thế nào?

Hỏi: Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 quy định doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 01/07/2013. Nếu 6 tháng đầu kinh doanh lỗ, 6 tháng sau kinh doanh lãi => tổng thuế TNDN trong năm được xác định như thế nào? 6 tháng đầu năm kinh doanh lãi, 6 tháng cuối năm lỗ => Tổng thuế TNDN  trong năm xác định như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế TNDN là loại thuế khai tạm nộp hàng quý và khai quyết toán theo năm, vì vậy giữa các quý trong năm sẽ có quỹ lỗ, quý lãi hoặc lãi ít/nhiều khác nhau. Thu nhập cả năm sẽ là số tổng hợp của 4 quý, bù trừ lãi/lỗ giữa các quý trong năm và xác định số cả năm trong Tờ khai quyết toán năm.

Về việc tính thuế năm 2013, Điểm c, khoản 3 điều 1 Thông tư số 141/2013/TT-BTC có quy định:  

“Trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính.

=

Tổng thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% phát sinh trong năm tài chính

x

Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính

Tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Với quy định trên và thực tế như bạn nêu thì trường hợp DN của bạn nếu có mức doanh thu cả năm (đủ 12 tháng từ 01/01 đến 31/12) không quá 20 tỷ đồng thì thuộc diện áp thuế suất 20%. Theo công thức trên, thì  thu nhập của cả năm sẽ chia ra làm 2 phần: 6 tháng đầu năm 25% và 20% cho 6 tháng cuối năm. Thu nhập áp thuế 20% sẽ bằng TN cả năm x (6/12), và số còn lại là của đầu năm.

(eFinance)