Xây dựng mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ để lại

Hỏi: Trường hợp người lao động tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi kêt thúc năm tài chính thì công ty có cần phải thu lại tờ quyết toán thuế TNCN của cá nhân ấy không ?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Quy định hiện hành cho phép cá nhân tự khai quyết toán thuế hoặc uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập quyết toán thuế trong trường hợp họ chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất tại đơn vị này.

Với trường hợp cá nhân tự lo quyết toán thuế thì cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT56. Trong đó, ghi rõ tổng số tiền mà cá nhân nhận được tại đơn vị mình (thu nhập trước thuế) và tổng số thuế thực tế đã khấu trừ trong năm và số tiền còn lại thực vào túi/tài khoản của cá nhân.

Đơn vị trả thu nhập không có trách nhiệm yêu cầu cá nhân đó nộp tờ khai quyết toán thuế cho đơn vị mình.

(eFinance)